Jan XVII

Menswording in uitvoering

Van beroep mens
Jan XVII is een monastieke beproefplaats. Al doende onderzoeken we actuele woorden en wegen om ons samenvallen – ‘monos: een’ – met onze bedoeling te leren ontwaren en belichamen.

Mens zijn hoe doe je dat?
Onze voorbeeld mens: Jezus van Nazareth. We zien hem als de eerste de beste personificatie van het Christus bewustzijn: de beleving en fysieke uitdrukking van het gegeven dat alles en iedereen, van moment tot moment, uit en tot dezelfde liefde geschapen wordt. Deel uitmaakt van een grote ‘familie Liefde’.

Onthechting
De sleutel tot dit bewustzijn: afstand te leren doen van onze gewaande wil en in plaats daarvan de wil van het leven voor ons, te leren volgen. Leidraad en leerschool: de contemplatieve monastieke traditie. Deze kent als  ruggengraat de inzet om de geloftes van obedientia, stabilitas en conversio morum, met hart, hoofd en handen, gestand te leren doen.

 

onthechting

 

Onderscheidend vermogen
Eenheid is opgetelde verscheidenheid. Daarom is ons oefenen niet gelijkend, maar completerend. Meer dan de geijkte monastieke vormen, zijn hun bronnen ons tot leidraad. We ‘zoeken zoals de vaderen zochten’, maar doen het niet per definitie zoals zij het deden.

Relationeel verstillen
We kennen dan ook een eigen oefenmethodiek: Liber. Deze verhuist het zwaartepunt van ons identiteitsbesef: van ons eigen denken en voelen daarover, naar onze capaciteit daarmee een stille relatie te onderhouden. Aldus ontwikkelen we een intra-relationeel levensbesef. Dit opent ons voor het inter-relationele karakter der dingen, voor onze specifieke plaats daarbinnen en voor het besef dat we die des te beter innemen, naarmate we onze mogelijkheid daartoe meer als gegeven zien dan als afhankelijk van onze eigen verdiensten.     

Uitbouw ZeeVELD
Een monnik ‘leeft van het werk van zijn handen’, in ons geval: het beheer van ZeeVELD. Opdat dit meer dan een monnik van werk kan voorzien, is het onze inzet de vergunde maar nog niet gebouwde delen van het complex, alsnog te realiseren. Hiermee zullen naar verwachting ook het draagvlak en de continuïteit van Jan XVII gediend zijn.   

Verbinden, verdiepen, verstillen
Het vergrootte ZeeVELD kent drie verblijfssferen. (Hier lees je uitgebreid hoe ze in elkaar grijpen).

  • Ontspannen, verbinden; voor groepen die nader tot zichzelf, tot elkaar of tot een gezamenlijk groepsdoel willen komen.
  • Verdiepen, vertragen; voor individuele gasten die zich in Liber willen bekwamen.
  • Verstillen, vermenselijken; de monastieke beproefplaats Jan XVII.

 

verstilling

 

Verbum Caro Factum est
Beluister:
‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie van een eniggeborene
van bij een Vader,-
vol van genade en waarheid.’ Johannes 1:14

 

"Dat allen één zijn.”